Founded at the Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania

Exosomal PD-L1 contributes to immunosuppression and is associated with anti-PD-1 response

Exosomal PD-L1 contributes to immunosuppression and is associated with anti-PD-1 response

Nature Medicine │ 2018

Gang Chen; Alexander C. Huang; Wei Zhang; Gao Zhang; Min Wu; Wei Xu; Zili Yang; Jiegang Yang; Beike Wang; Honghong Sun; Houfu Xia; Oiwen Man; Wenqun Zhong; Leonardo Antelo; Bin Wu; Xuepeng Xiong; Xiaoming Liu; Lei Guan; Ting Li; Shijing; Ruifeng Yang;  Youtao Lu; Liyun Dong; Suzanne McGettigan; Rajasekharan Somasundaram; Ravi Radhakrishnan; Gordon Mills; Yiling Lu; Junhyong Kim; Youhai H. Chen; Haidong Dong; Yifang Zhao; Giorgos C. Karakousis; Tara C. Mitchell; Lynn M. Schuchter; Meenhard Herlyn; E. John Wherry; Xiaowei Xu; Wei Guo